Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Siła kobiet – od bierności do aktywności”, który jest dofinansowany w ramach EFS+, Działania 06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet, Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności i potencjału zatrudnieniowego oraz wyrównanie szans na rynku pracy 60 kobiet biernych zawodowo w wieku 18-59 lat, zamieszkujących w powiatach wchodzących w skład Regionu Mazowieckiego Regionalnego poprzez kompleksową aktywizację zawodową wspierającą zrównoważone uczestnictwo płci w rynku pracy oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w okresie 1.04.2024-31.03.2025.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 60 kobiet biernych zawodowo w wieku produkcyjnym (18-59 lat), zamieszkujących w powiatach wchodzących w skład Regionu Mazowieckiego Regionalnego,  tj. białobrzeskiego, garwolińskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, Radom, szydłowieckiego, zwoleńskiego, wyłącznie na obszarach gmin zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Minimum 50% Uczestniczek Projektu będą stanowiły kobiety bierne zawodowo w wieku 18-29 lat, które posiadają wykształcenie na poziomie ISCED 3 i niższe.

Rezultaty projektu

 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie – 60 kobiet.
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn – 60 kobiet.
 • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym – 20 kobiet.
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 kobiet.
 • Liczba osób biernych zawodowo w wieku 18-29lat z wykształceniem na poziomie ISCED 3 i niższym objętych wsparciem w projekcie – 30 kobiet.
 • Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 54 kobiety.
 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 40 kobiet.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje/kompetencje zawodowe – 54 kobiety.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe – 32 kobiety.

Miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w województwie mazowieckim, w powiatach wchodzących w skład Regionu Mazowieckiego Regionalnego,  tj. w powiatach białobrzeskim, garwolińskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, mieście Radom, szydłowieckim, zwoleńskim, wyłącznie na obszarach gmin zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. w gminach oraz miastach Trojanów, Radzanów, Gniewoszów, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa, Chlewiska, Mirów, Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, Iłża, Pionki, Radom, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Garwolin.

Formy wsparcia

W projekcie oferowane będą następujące formy wsparcia:

 1. INDYWIDUALNA DIAGNOZA Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA w wymiarze 5 godzin na osobę.
 2. SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH w wymiarze 60 godzin na grupę.
 3. SZKOLENIE ZAWODOWE w wymiarze 80 godzin na grupę.
 4. SZKOLENIA AKTYWIZUJĄCE w wymiarze 48 godzin na grupę, w obszarach: a) poszukiwanie nisz rynkowych (8 godzin); finansowanie działalności gospodarczej (8 godzin); nawiązywanie kontaktów biznesowych (8 godzin); promocja równouprawnienia (8 godzin); kompetencje miękkie na rynku pracy (16 godzin).
 5. WSPARCIE POMOSTOWE dla Uczestniczek, które podejmą samozatrudnienie.
 6. REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 1 018 261,00 zł, a kwota dofinansowania to 967 347,95 zł.

Termin realizacji

Projekt realizowany w okresie od 1.04.2024 roku do 31.03.2025 roku.

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Biuro projektu:
Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2/204
26-606 Radom
tel.: 505 465 100
e-mail: silakobiet@csi.info.pl

Skip to content