Oferowane wsparcie

Zadanie 1:  INDYWIDUALNA DIAGNOZA Z OPRACOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Wymiar: 5 godzin na osobę.
Świadczenia dla Uczestniczek: zwrot kosztów dojazdu.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie diagnoza – indywidualny audyt potrzeb i umiejętności Uczestniczek. Diagnoza będzie składała się z trzech etapów:

  • pierwszy etap ma na celu  przeprowadzenie oceny sytuacji zawodowej Uczestniczek. Ocena będzie obejmować: analizę potencjału Uczestniczek pod kątem wymagań rynku pracy; analizę uwarunkowań zdrowotnych i społecznych; ustalenie deficytów w zakresie posiadanych kompetencji/kwalifikacji, przyczyn pozostawania bez pracy; opis predyspozycji/preferencji zawodowych oraz określenie kierunków rozwoju UP.
  • drugi etap obejmuje ocenę umiejętności cyfrowych Uczestniczek z wykorzystaniem „Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji”. W przypadku zdiagnozowania niskich umiejętności w tym zakresie, Uczestniczki wezmą udział w szkoleniu podnoszącym kompetencje cyfrowe.
  • trzeci etap będzie obejmować: ustalenie i opis celu strategicznego (np. podjęcie samozatrudnienia) i celów szczegółowych realizowanych w ramach zadań; określenie działań prowadzących do realizacji celów, w tym realizowanych w ramach projektu oraz do samodzielnej realizacji przez Uczestniczkę; ustalenie terminów realizacji każdego działania oraz określenie oczekiwanych rezultatów działań.

Zadanie 2:  SZKOLENIE Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Wymiar: 60 godzin na osobę/grupę.
Materiały i świadczenia dla Uczestniczek: pendrive i podręcznik, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i serwis kawowy.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował wybrane zgodnie z potrzebami UP kompetencje cyfrowe na poziomie A lub B z 3 obszarów:

  1. Informacja i dane.
  2. Komunikacja i współpraca.
  3. Tworzenie treści cyfrowych.

Tematyka będzie nawiązywać do codziennych potrzeb, kładąc nacisk na praktyczny wymiar umiejętności. Wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie ramy Digcomp 2.2. Szkolenie zakończy egzamin zewnętrzny i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje cyfrowe ECCC/równoważny.

Zadanie 3: REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM

W ramach projektu Uczestniczkom zostanie zapewnione dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmujące okres trwania szkoleń Uczestniczki tj. zgodnie z harmonogramem 3 miesiące. Wnioskodawca zrefunduje koszty opieki w kwocie nie większej niż wynoszą faktyczne opłaty ponoszone w danej placówce – śr.900 zł/m-c. Dofinansowanie nie obejmuje miejsc opieki dofinansowywanych ze środków FERS, KPO lub z innych środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania) oraz nie obejmuje nieinstytucjonalnych form opieki (niania).

Zadanie 4: SZKOLENIE ZAWODOWE

Wymiar: 80 godzin na osobę/grupę.
Materiały i świadczenia dla Uczestniczek: podręcznik i materiały piśmiennicze, materiały do zajęć praktycznych, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, obiad i serwis kawowy.

Ostateczna tematyka szkoleń oraz szkolenia dla Uczestniczek będą dopasowane do wyników IPD – szkolenia zostaną dopasowane do preferencji i predyspozycji UP z uwzględnieniem potrzeb regionalnego rynku pracy na podstawie analizy opracowań dotyczących zawodów deficytowych oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym umożliwiającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych certyfikatem zawierającym wyszczególnione efekty uczenia.

Zadanie 5: SZKOLENIE AKTYWIZUJĄCE

Wymiar: 48 godzin na osobę/grupę.
Materiały i świadczenia dla Uczestniczek: skrypt, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, obiad i serwis kawowy.

Szkolenie będzie składało się z 4 modułów dotyczących:

  1. Nabycia umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych pn. POSZUKIWANIE NISZ RYNKOWYCH (8h), w programie m.in. analiza rynku i zachowań konkurencji; nisze o dużym potencjale rynkowym; wybór produktów i usług, które najlepiej wypełnią nisze.
  2. Poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczej pn. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (8h), w programie plan finansowy i budżet przedsiębiorstwa; przegląd publicznych źródeł finansowania (samorządowe, unijne); prywatne źródła finansowania–pozyskanie inwestorów, business angel; bankowe źródła finansowania –przegląd zasad pozyskania kredytów i pożyczek.
  3. Budowania i podtrzymywania kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej pn. NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH (8h), w programie m.in. sztuka nawiązywania kontaktów biznesowych, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, skuteczne działania w organizacjach biznesowych; rekomendacje i strategie współpracy; sposoby podtrzymywania kontaktów.
  4. Promowania wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji pn. PROMOCJA RÓWNOUPRAWNIENIA (8h), w programie m.in.: pojęcia związane z dyskryminacją kobiet na rynku pracy, przykłady nierównego traktowania kobiet w obszarze zatrudnienia; plan działań równościowych; rekomendacje/dobre praktyki w zakresie wdrażania zmian równościowych w firmie; działania zapewniające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym: elastyczne formy zatrudnienia i praca w obniżonym wymiarze czasu, praca zdalna.

Dodatkowo zrealizowany zostanie moduł pn. KOMPETENCJE MIĘKKIE NA RYNKU PRACY (16h), w programie m.in. zarządzanie sobą, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na cel, radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy.

Zadanie 6: WSPARCIE POMOSTOWE.

W projekcie zaplanowano finansowe wsparcie pomostowe dla osób podejmujących samozatrudnienie Zostanie ono udzielone po założeniu działalności gospodarczej i po odbyciu wszystkich przewidzianych form wsparcia. Ze wsparcia mogą skorzystać Uczestniczki, które po rozpoczęciu udziału w projekcie założą jednoosobową działalność gospodarczą. Wsparcie obejmuje pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez okres maksymalnie 6 miesięcy i nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, tj. maksymalnie 4 300zł/m-c.

Wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, tj. ZUS, podatek, koszty administracyjne oraz koszty promocji.

Skip to content