Rekrutacja

Rekrutacja planowana jest  w okresie od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku, możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do projektu musi złożyć w Biurze Projektu (osobiście, pocztą lub mailowo) komplet wymaganych dokumentów: podpisany regulamin, formularz rekrutacyjny, ankietę dot. specjalnych potrzeb (w przypadku osób z niepełnosprawnością) oraz zaświadczenia/oświadczenia wskazane w regulaminie projektu. Wzory dokumentów dostępne są na stronie projektu w zakładce DOKUMENTY, w Biurze Projektu oraz podczas spotkań informacyjnych.

Obligatoryjne kryteria rekrutacji:

  • płeć: kobieta
  • status na rynku pracy: osoby bierne zawodowo
  • wiek: 18-59 lat
  • miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie w gminach zagrożonych marginalizacją i miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze z obszaru Regionu Mazowieckiego Regionalnego, tj. miejscowości: Trojanów, Radzanów, Gniewoszów, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów, Wieniawa, Chlewiska, Mirów, Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, Iłża, Pionki, Radom, Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Garwolin.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie Kandydatki.

Punktowe kryteria rekrutacji:

  • osoby w wieku 18-29 lat z wykształceniem maksymalnie ISCED 3 otrzymają dodatkowo 20 pkt.
  • osoby opiekujące się dzieckiem do lat 6 (do wglądu: akt urodzenia dziecka) otrzymają dodatkowo 10 pkt.
  • osoby z obszarów wiejskich otrzymają dodatkowo 10 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnością otrzymają dodatkowo 5 pkt.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez Kandydatki pierwszeństwo mają osoby w wieku 18-29 lat z wykształceniem maksymalnie ISCED 3. Wyboru Uczestniczek dokona Komisja Rekrutacyjna. O decyzji Komisji Uczestniczki zostaną poinformowane telefonicznie/listownie lub mailowo. Listy Uczestniczek po zanonimizowaniu zostaną także zamieszczona na stronie projektu.

Masz jakieś pytania? Chcesz zgłosić wstępną chęć udziału w projekcie? Wypełnij FORMULARZ.

Skip to content